Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Manon Kerkdijk h.o.d.n. Puck’s Poeha, Poeha Mediation, Coaching en Ambulante Begeleiding,
Adres: Markveldsedijk 5,7161LM Neede
Telefoonnummer: 06-20034501
KvK nummer: 08161636

Versie september 2023

1.  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder iedere vervolgopdracht, nieuwe of gewijzigde of aanvullende          opdracht, die aan Manon Kerkdijk als MfN-register mediator, als coach of ambulant begeleider (hierna te noemen: Manon Kerkdijk), of daarvoor werkzame (rechts-)personen wordt gegeven. Ook zijn bij mediations de gedragsregels van de Mediators federatie Nederland (MfN) van toepassing. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

2.  Opdrachtnemer

Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Manon Kerkdijk is, in afwijking van artikel 7:404 BW, gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Manon Kerkdijk in die situatie de opdrachtnemer.

3.  Dienstverlening

Onder de dienstverlening van Manon Kerkdijk vallen werkzaamheden zoals op de site www.poeha.eu omschreven, waaronder (niet limitatief) dienstverlening als mediator, andere bijstand in c.q. met betrekking tot het voorkomen dan wel oplossen van conflicten c.q. samenwerkingsvraagstukken, coaching en ambulante begeleiding.

4.  Inspanningsverplichting

Manon Kerkdijk zal zich tot het uiterste inspannen om de verstrekte opdracht tot het gewenste resultaat te brengen. Dit is een          inspanningsverplichting. Er kan geen garantie gegeven worden over het resultaat.

5.  Vertrouwelijkheid / privacy

Manon Kerkdijk zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid zo goed mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om, indien nodig in het kader van de dienstverlening, gegevens ter kennis te brengen van derden, en verleent voorts toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon, mail, sms, app en internet.


Manon Kerkdijk verwerkt persoonsgegevens conform haar privacyverklaring (te vinden op www.poeha.eu.nl). De grondslagen zijn: uitvoering van de overeenkomst (opdracht) en/of voldoen aan een wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigde belangen en/of toestemming. Toestemming (indien vereist) wordt o.a. geacht te zijn verleend door ondertekening van de mediationovereenkomst, althans het instemmen met het uitvoeren van de opdracht op basis van een door Manon Kerkdijk verstuurde opdrachtbevestiging.

6.  Identificatie / Wwft

Manon Kerkdijk is wettelijk verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever in kennis te mogen stellen. Door opdrachtverlening aan Manon Kerkdijk verklaart opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor toestemming te geven.

7.  Honorarium

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke uurtarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van Manon Kerkdijk, vermeerderd met omzetbelasting. Dit tarief kan jaarlijks worden verhoogd.
Het gaat daarbij o.a. om de navolgende werkzaamheden: Gesprekken, contact met de deelnemers, (50% van) de reistijd (tegen 100% van het uurtarief), verslaglegging en opstellen van de mediationovereenkomst of andere overeenkomsten, reistijd en verblijfkosten.


(Ter dekking van diverse bureaukosten kan 6% over het honorarium in rekening worden gebracht.)


Het uurtarief bedraagt:

Mediation: € 155,- (en eventuele bureaukosten) te vermeerderen met BTW,
Coaching: € 75,- (en eventuele bureaukosten) te vermeerderen met BTW.


Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (waaronder bijvoorbeeld locatiehuur, inhuren van een deskundige) en gemaakte reiskosten ad € 0,25 of meer per kilometer, of kosten openbaarvervoer, zulks ter keuze van Manon Kerkdijk worden aan de opdrachtgever doorbelast.


Of


Manon Kerkdijk kan een all-in tarief voor een pakket bij , coaching of ambulante hulpverlening met vaste kosten en doorloop(tijd) aanbieden. Dit is inclusief opstellen van de (mediation)overeenkomst, intakes, alle gesprekken en communicatie, alle administratie, reiskosten en reistijd.


Sessies kunnen overdag tussen 9 en 17 uur gepland worden. Voor sessies in het weekend of in de avond wordt 20% extra gerekend.

Voor particuliere klanten binnen Borculo en Neede worden er geen reiskosten berekend, ook reistijd wordt niet in rekening gebracht. Hierbuiten worden er kosten per kilometer en reistijd in rekening gebracht.


Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (waaronder bijvoorbeeld locatiehuur, inhuren van een deskundige) en gemaakte reiskosten ad € 0,35 per kilometer, of kosten openbaarvervoer, zulks ter keuze van Manon Kerkdijk worden aan de opdrachtgever doorbelast.


Manon Kerkdijk kan aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen, dat met de eindafrekening verrekend zal worden. Dit voorschot is geen indicatie van de totale kosten.
In beginsel wordt 2- wekelijks, op of omstreeks de 15e en de 25 van de maand, door Manon Kerkdijk gefactureerd. De betalingstermijn is 10 dagen vanaf de datum van de declaratie. Betaling dient door de opdrachtgever zonder korting of verrekening te geschieden. Betaling geschiedt op een door Manon Kerkdijk te noemen bankrekening.


Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Manon Kerkdijk voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
Als betaling na 30 dagen uitblijft, worden buitengerechtelijke en/of gerechtelijke invorderingsmaatregelen genomen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- ex BTW. Alle kosten die met de invordering gemoeid zijn, worden aan opdrachtgever doorberekend.

8. Annulering

Als een geplande afspraak niet door kan gaan, dan wordt het uurtarief maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de opdrachtgever in rekening gebracht en ook de kosten van eventuele huur van een locatieruimte en reiskosten. Opdrachtgever zal deze kosten aan Manon Kerkdijk vergoeden.

9.  Geen gesubsidieerde rechtsbijstand, rechtsbijstandsverzekering ofvakbond lidmaatschap

Inschakeling van Manon Kerkdijk houdt tevens in dat de opdrachtgever afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand en/of dat – ten aanzien van een eventuele rechtsbijstandsverzekering of vakbond lidmaatschap – het risico bestaat dat het recht op rechtsbijstand uit hoofde daarvan vervalt c.q. een wijziging ondergaat. De opdrachtgever kiest er bewust voor om de kosten van Manon Kerkdijk zelf te dragen.

10. Aansprakelijkheid

Manon Kerkdijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Manon Kerkdijk is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het reeds gedeclareerde honorarium exclusief omzetbelasting voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000,– (vijf duizend Euro).


De opdrachtgever vrijwaart Manon Kerkdijk tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, zulks voor zover er m.b.t. die aanspraken geen dekking en/of uitbetaling onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is.
Manon Kerkdijk heeft, in het kader van uitvoering van de opdracht, de bevoegdheid om namens de opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten, zoals koeriers, deskundigen etc.


Manon Kerkdijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid in verband met de inschakeling van derden zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Manon Kerkdijk in rekening gebracht heeft, dit na aftrek van kosten van Manon Kerkdijk.


Elke vordering tot schadevergoeding op Manon Kerkdijk, uit welke hoofde ook, vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

11. Einde overeenkomst

Beide partijen kunnen altijd de overeenkomst eenzijdig beëindigen, maar dat moet dan wel schriftelijk gebeuren. Manon Kerkdijk houdt bij beëindiging wel het recht op betaling van alle reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten.


Het dossier wordt door Manon Kerkdijk gearchiveerd. Tot 7 jaar na het eindigen van de opdracht kan opdrachtgever vragen om het gehele dossier terug te geven. Dit zal Manon Kerkdijk zo spoedig mogelijk doen, tenzij er nog één of meer openstaande facturen zijn. In dat geval beroept Manon Kerkdijk zich op het recht van retentie voor jouw dossier(s). Pas na betaling van alle openstaande facturen, en eventuele bijkomende kosten, hoeven de dossier te worden afgegeven. Tijdens het uitoefenen van het recht van retentie zal Manon Kerkdijk € 40,00 exclusief BTW per maand in rekening voor de kosten van het opslaan van de dossier(s) waarop zij het recht van retentie uitoefent.

12. Toepasselijk recht

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

13. Klachtenregeling

Ondanks ieders inspanning kan het voorkomen dat opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening.
Opdrachtgever zal dan eerst contact met Manon Kerkdijk opnemen en schriftelijk (per mail of per post) aangeven waar de klacht over gaat. De klacht zal eerst intern worden beoordeeld en er wordt gekeken naar een passende oplossing. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat de door Manon Kerkdijk uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

14. MFN klachtenregeling

Indien de opdracht door Manon Kerkdijk als MfN-register mediator in behandeling is genomen, kan de opdrachtgever, als de klacht niet intern is opgelost op basis van artikel 13:
•  binnen 12 maanden na beëindiging van de mediation een klacht indienen bij de stichting die het MfN-register beheert volgens de klachtenregeling van het MfN-register (zie www.MfN.nl);

•  indien de afwikkeling van die klacht niet naar wens is en ziet op overtreding van een Gedragsregels voor Mediators kan deze klacht binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation worden voorgelegd aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM) volgens haar Reglement.

15. Mediationclausule

Bij overige opdrachten zal, indien de klacht niet intern op basis van artikel 13 is opgelost, getracht worden een geschil via een MfN-mediationtraject op te lossen, alvorens eventueel een rechter wordt ingeschakeld.
Partijen stemmen nu voor alsdan in met een mediationovereenkomst die inhoudt, dat de mediation zal plaatsvinden met een door opdrachtgever aan te wijzen mediator of binnen een straal van 30 km van diens woonplaats en volgens het MfN-Mediationreglement. Mocht die mediator niet bereid of in staat zijn als mediator op te treden, dan zal mediator degene zijn die op eerste verzoek van de meest gerede partij als zodanig wordt. De kosten voor de mediation worden tussen partijen gedeeld.

16. Bevoegde rechter

Ingeval van een gerechtelijke procedure is uitsluitend de rechter te Zwolle of Arnhem bevoegd.

17. Calamiteitenregeling

Manon Kerkdijk heeft een calamiteitenregeling opgesteld met als doel om in geval van nood klanten
direct te kunnen informeren dat een geplande mediation, coaching, of afspraak voor ambulante hulpverlening niet kan doorgaan (eerstelijns achtervang door een zaakwaarnemer). Of indien deze situatie langer dan twee weken zal voortduren, ervoor te zorgen dat klanten goed begeleid worden zodat zij tijdelijk of definitief over kunnen gaan naar een collega-MfN-registermediator (tweedelijns achtervang) of een collega coach of ambulante hulpverlener.

18. Nietigheid

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.