Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Pucks Poeha / Manon Kerkdijk kantoorhoudende aan de Markveldsedijk,5 7161LM, te Neede, manonkerkdijk@poeha.eu en telefoonnummer 06-20034501.
Hierna gemakshalve genoemd: “Pucks Poeha”.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en personen die haar website www.poeha.eu bezoeken of op andere wijze contact met Pucks Poeha hebben.

1.  Waarborgen privacy

Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Manon Kerkdijk is, in afwijking van artikel 7:404 BW, gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Manon Kerkdijk in die situatie de opdrachtnemer.

2.  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Mediationdossier – Coaching dossier – Dossier voor ambulante hulpverlening
Indien jij een opdracht aan Pucks Poeha verstrekt, verwerkt Pucks Poeha persoonsgegevens die jij en de andere partij(en) in jullie zaak aan Pucks Poeha verstrekken. Dit zijn in ieder geval jouw contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier, afhankelijk van het onderwerp van de Mediation, Coaching of ambulante hulp. Afhankelijk van de aard van de Mediation, Coaching of ambulante hulp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.


Facturering:
Indien jij een opdracht aan Pucks Poeha verstrekt, verwerkt Pucks Poeha ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Pucks Poeha verricht. Naast je NAW-gegevens gaat het om je bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.


Contact:
Indien jij contact met Pucks Poeha opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerkt Pucks Poeha de gegevens die jij verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die jij aan Pucks Poeha verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats) en de reden waarom jij contact met Pucks Poeha zoekt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

3. Gebruik van cookies

www.puckspoeha.eu, via cookies die worden geplaatst als jij de website bezoekt. Dat doet Pucks Poeha om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op haar website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook wordt bijgehouden welke informatie de browser deelt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Door de informatie en de diensten op www.puckspoeha.eu te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die Pucks Poeha hierin heeft opgenomen.
Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van je browser.

4.  Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Pucks Poeha persoonsgegevens?

Mediationdossier, coaching dossier, dossier voor ambulante hulpverlening
Pucks Poeha gebruikt de persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van een Mediation opdracht, Coaching opdracht of opdracht voor ambulante hulpverlening om het Mediation dossier, Coaching dossier of dossier voor ambulante hulpverlening te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het Mediation- traject, Coaching-traject of Ambulante hulpverleningstraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt Pucks Poeha jou om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Jij geeft deze toestemming door de Mediation overeenkomst, het Coaching contract, de overeenkomst voor ambulante hulp te tekenen. Als jij deze toestemming niet geeft kun je helaas geen gebruik maken van de diensten van Pucks Poeha, omdat Pucks Poeha de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.
Je hebt het recht om jouw toestemming weer in te trekken. Pucks Poeha mag dan geen gegevens meer van jou verwerken. Pucks Poeha kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor jou verrichten, en zal het Mediation dossier, Coaching dossier of dossier voor ambulante hulp dan onmiddellijk moeten sluiten.


Facturering:
De betalingsgegevens die jij hebt verstrekt, gebruikt Pucks Poeha om haar werkzaamheden te factureren.
Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met Pucks Poeha sluit uit te voeren.


Contact:
De contactgegevens die jij aan Pucks Poeha verstrekt gebruikt Pucks Poeha om contact met jou op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Pucks Poeha verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden van Pucks Poeha en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.


Nieuwsbrief:
Pucks Poeha gebruikt jouw e-mailadres verder om jou af en toe een update te sturen over de dienstverlening. Indien jij een opdracht aan Pucks Poeha verstrekt hebt, is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en stuurt Pucks Poeha jou nieuwsbrieven op grond van het gerechtvaardigd belang. Indien jij niet eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van Pucks Poeha maar op andere wijze met Pucks Poeha in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zal Pucks Poeha jou om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan jou te versturen, en dit alleen doen als jij daarvoor jouw toestemming hebt verleend.


Analyse websitebezoekers:
De gegevens die Pucks Poeha verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

5. Duur en opslag persoonsgegevens

Mediationdossier, coaching dossier, dossier voor ambulante hulpverlening
Pucks Poeha bewaart het dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale wettelijke verjaringstermijn.
In uitzonderingsgevallen bewaart Pucks Poeha een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien Pucks Poeha van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.


Administratie
Pucks Poeha bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.


Overige contactgegevens
Pucks Poeha bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij jij eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.


Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

6.  Met wie delen wij uw gegevens?

Derde partijen
Derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Pucks Poeha voor jou behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Pucks Poeha mogelijk maken. Pucks Poeha verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Pucks Poeha verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.
Je gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Pucks Poeha verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door de ICT provider.
Indien jij, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen Pucks Poeha als mediator, indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin je persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan de
Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Je gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.


Pucks Poeha verstrekt je gegevens verder niet aan derden, tenzij Pucks Poeha op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in
het kader van een opsporingsonderzoek.

7.  Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

    Jij hebt de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens, indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of -in bepaalde gevallen- het recht op beperking van de verwerking van jouw              

    persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander

    over te dragen.
f.  Voor meer informatie over deze rechten en wanneer jij die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening

    Gegevensbescherming.
   Jij kunt je rechten uitoefenen door contact met Pucks Poeha op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of 

   telefoonnummer.

9.  Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Pucks Poeha verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Pucks Poeha deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Pucks Poeha een melding op de website plaatsen en je per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.